1. Taraflar

1.1. edthoreca.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İkitelli O.S.B. Saraçlar Sitesi 13.Blok No:59 Başakşehir İstanbul Türkiye adresinde bulunan Kuvarz Gastronomi Ekipmanları Tarım ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bu sözleşmede “Camporselenlogo” olarak anılacaktır).

1.2. edthoreca.com internet sitesine erişen ve üye olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Bu sözleşmenin konusu Kuvarz Gastronomi Ekipmanları Tarım ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ nin sahip olduğu internet sitesi edthoreca.com’ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, edthoreca.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Camporselenlogo’ nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Camporselenlogo tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Camporselenlogo’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Camporselenlogo’ nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, edthoreca.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, edthoreca.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. edthoreca.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Camporselenlogo ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Camporselenlogo’ nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Camporselenlogo, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://edthoreca.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Camporselenlogo’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. Bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Camporselenlogo’ yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Camporselenlogo’ nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Camporselenlogo’ nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Camporselenlogo’ nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. edthoreca.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Camporselenlogo mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Camporselenlogo tarafından edthoreca.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Camporselenlogo kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Camporselenlogo, üyenin edthoreca.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. edthoreca.com internet sitesine üye olan kişi aksini bildirmedikçe, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Camporselenlogo tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.14. Camporselenlogo, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Camporselenlogo’ ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak veya Camporselenlogo’ nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda ve iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. edthoreca.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye edthoreca.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Camporselenlogo, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya edthoreca.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Camporselenlogo, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Camporselenlogo’ ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Camporselenlogo, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları(SMS) gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

4.1. Bu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Camporselenlogo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Camporselenlogo üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

5.1. Bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Avrupa Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

6.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.